top of page

Group

Public·27 members
Michelli De Rojas
Michelli De Rojas

PDF Testlər: Fizika, Riyaziyyat, Tarix və Digər Fənnlər üçün Nümunələr


PDF Testlər: Nədir, Necə Yaradılır və Necə İstifadə Edilir?
PDF testlər, elektronik formada hazırlanmış və paylaşılmış testlərdir. PDF testləri, müxtəlif mövzularda bilik və bacarıqları ölçmək üçün istifadə edilir. PDF testləri, təhsil, iş, sınaq, sertifikat və digər məqsədlər üçün yaradıla bilir. Bu məqalədə, PDF testlərin nə olduğu, necə yaradıldığı və necə istifadə edildiyi haqqında Ətraflı məlumat verilir.
pdf testlərPDF Testlər Nәdir?
PDF testlәr, Portable Document Format (PDF) adlanan bir fayl formatında hazırlanmış testlәrdir. PDF formatı, Adobe tәrәfindәn 1993-cü ildә yaradılmış vә dünya miqyasında standart olaraq qәbul edilmişdir. PDF formatının xüsusiyyәtlәri vә faydaları aşağıda izah edilir.


PDF Formatının Xüsusiyyәtlәri

 • PDF formatı, faylların görünüşünü, mündәricatını vә tәrtibini hәr hansı bir cihazda eyni saxlayır. Bu o demәkdir ki, PDF testlәri yaradan şәxs vә onu açan şәxs eyni dizaynı vә formatı görür. • PDF formatı, müxtәlif növ mündәricatları dәstәklәyir. Bu o demәkdir ki, PDF testlәrinin içindә mәtn, şәkil, cizgi, video, audio, link vә digәr elementlәr ola bilir. • PDF formatı, faylların hәcmi azaldırmaq üçün sıxışdırma alqoritmlarından istifadә edir. Bu o demәkdir ki, PDF testlәri çox yer tutmur vә asanlıqla göndәrilir vә yüklәnilir. • PDF formatı, faylların tǝhlükǝsizliy PDF formatı, faylların tǝhlükǝsizliyini artırmaq üçün şifrәlәmә, parol, imza vә sertifikat kimi funksiyalardan istifadә edir. Bu o demәkdir ki, PDF testlәri məxfi vә etibarlı olaraq saxlanılır vә paylaşılır.PDF Testlәrinin Faydaları

 • PDF testlәri, elektronik formada olduğu üçün kağız vә mürekkebdәn qənaət edir vә ətraf mühitə xeyirli olur. • PDF testlәri, hər hansı bir cihazda açıla bilən universal bir format olduğu üçün istifadəçilərə rahatlıq yaradır. • PDF testlәri, interaktiv vә multimedialı olaraq hazırlana bilən bir format olduğu üçün test verənlərə maraqlı vә effektiv bir təcrübə təqdim edir. • PDF testlәri, tǝhlükǝsizlik vә sıxışdırma funksiyalarından istifadə edilən bir format olduğu üçün test yaradanlar vә göndərənlər üçün güvənli vә asan olur.PDF Testlәr Necә Yaradılır?
PDF testlәri yaradmaq üçün müxtәlif proqramlar vә onlayn servislәr mövcuddur. Bu bölümdә, Ən məşhur vә istifadəçi dostu olanlarından bəziləri təqdim edilir.


PDF Testlәri Hazırlamaq Üçün Proqramlar
Bu kateqoriyada, PDF testlәri yaradmaq üçün kompüterinizdә yüklü olması lazım olan proqramlardan bəhs edilir. Bu proqramlar, PDF faylları yaratmaq, redaktе etmеk, doldurmaq vә imzalamaq kimi funksiyaları tamin edir.


Adobe Acrobat DC
Adobe Acrobat DC, PDF formatının yaradıcısı olan Adobe tǝrǝfindǝn hazırlanmış Ən mütƏşƏkkilli proqramdır. Bu proqram ilƏ PDF testlƏri asanlıqla yarada, düzƏldƏ, şifrƏlƏ, parolla qoruya vƏ paylaşa bilƏrsiniz. HƏmçinin, bu proqram ilƏ PDF faylları digƏr formatlara çevirƏ vƏ digƏr formatlardan PDF faylları yarada bilƏrsiniz. Adobe Acrobat DC-nin pulsuz sınaq versiyası mövcuddur, ancaq tam funksionallı versiyası üçün aylıq abunƏ haqqı ödƏmƏk lazımdır.


Microsoft Word
Microsoft Word, hər kəsin tanıdığı bir söz işləmə proqramıdır. Bu proqram ilə PDF testləri yaratmaq üçün iki seçim var. Birincisi, Word-də testinizi hazırlayın və sonra faylı PDF formatında saxlayın. İkincisi, mövcud bir PDF faylı Word-də açın və redaktе edin. Hər iki halda da, Word-də PDF faylları ilə işləmək hər iki halda da, Word-də PDF faylları ilə işləmək üçün Microsoft Office 365 abunəsi lazımdır. Word-də PDF testləri yaratmaq üçün, testinizi mətn, şəkil, cizgi və digər elementlərlə doldurun və sonra Fayl > Saxla kimi > PDF kimi saxla seçin. Word-də PDF testləri redaktе etmək üçün, Fayl > Aç > Kompyuter > Fayl seçin və PDF faylınızı seçin. Sonra faylı düzƏldƏ vƏ yenidƏn PDF kimi saxlayın.


Google Docs
Google Docs, Google tǝrǝfindǝn tǝqdim edilǝn pulsuz bir onlayn söz işlǝmǝ xidmǝtidir. Bu xidmǝt ilǝ PDF testlǝri yaratmaq üçün iki seçim var. Birincisi, Google Docs-dǝ testinizi hazırlayın vǝ sonra faylı PDF formatında yüklǝyin. İkincisi, mövcud bir PDF faylı Google Docs-dǝ açın vǝ redaktе edin. Hər iki halda da, Google Docs-dǝ PDF faylları ilǝ işlǝmǝk üçün internet bağlantısı vǝ Google hesabı lazımdır. Google Docs-dǝ PDF testlǝri yaratmaq üçün, testinizi mǝtn, şǝkil, cizgi vǝ digǝr elementlǝrlǝ doldurun vǝ sonra Fayl > YüklƏ > PDF formatında yüklƏ seçin. Google Docs-dǝ PDF testlǝri redaktе etmәk üçün, Fayl > Aç > Kompyuterim > Fayl seçin vә PDF faylınızı seçin. Sonra faylı düzƏldƏ vә yenidәn PDF formatında yüklәyin.


PDF Testlәri Hazırlamaq Üçün Onlayn Servislәr
Bu kateqoriyada, PDF testlәri yaradmaq üçün kompüterinizdә yüklü olması lazım olmayan onlayn servislәrdәn bәhs edilir. Bu servislәr, internet bağlantısı olan hәr hansı bir cihazdan istifadә edilә bilir. Bu servislәr, PDF faylları yaratmaq, redaktе etmәk, doldurmaq vә imzalamaq kimi funksiyaları tamin edir.


Smallpdf
Smallpdf, PDF faylları ilә işlәmәk üçün Ən populyar onlayn servislәrdәn biridir. Bu servis ilә PDF testlәri asanlıqla yarada, düzƏldƏ, şifrƏlƏ, parolla qoruya vƏ paylaşa bilƏrsiniz. HƏmçinin, bu servis ilƏ PDF faylları digƏr formatlara çevirƏ vƏ digƏr formatlardan PDF faylları yarada bilƏrsiniz. Smallpdf-in pulsuz versiyası mövcuddur, ancaq hər saatda 2 faylla məhdudlaşdırılır. Pro versiyası isə aylıq abunƏ haqqı tələb edir.


pdf testlər azərbaycan dili


pdf testlər riyaziyyat


pdf testlər ingilis dili


pdf testlər fizika


pdf testlər kimya


pdf testlər biologiya


pdf testlər tarix


pdf testlər coğrafiya


pdf testlər həndəsə


pdf testlər informatika


pdf testlər türk dili


pdf testlər edebiyyat


pdf testlər psixologiya


pdf testlər iqtisadiyyat


pdf testlər fəlsəfə


pdf testlər məntiq


pdf testlər pedaqogika


pdf testlər hüquq


pdf testlər maliyyə


pdf testlər marketinq


pdf testlər menecment


pdf testlər muhasibat


pdf testlər audit


pdf testlər statistika


pdf testlər bank işi


pdf testlər siyasətşünaslıq


pdf testlər beynəlxalq münasibətlər


pdf testlər diplomatik tarix


pdf testlər sosial iş


pdf testlər sosiologiya


pdf testlər ictimai fikir


pdf testlər jurnalistika


pdf testlər tibb


pdf testlər stomatologiya


pdf testlər farmasiya


pdf testlər veterinarlıq


pdf testlər ekologiya


pdf testlər zoolojiya


pdf testlər botanika


pdf testlər genetika


pdf testlər mikrobiologiya


pdf testlər immunologiya


pdf testlər anatomiya


pdf testlər fiziologiya


pdf testlər patologiya


pdf testlər farmakologiya


pdf testlər toksikologiya


PDFescape
PDFescape, PDF faylları ilә işlәmәk üçün başqa bir mütƏşƏkkilli onlayn servisd PDFescape, PDF faylları ilә işlәmәk üçün başqa bir mütƏşƏkkilli onlayn servisdır. Bu servis ilә PDF testlәri yarada, redaktе edә, doldura, imzalaya vә paylaşa bilәrsiniz. Hәmçinin, bu servis ilә PDF faylları digәr formatlara çevirә vә digәr formatlardan PDF faylları yarada bilәrsiniz. PDFescape-in pulsuz versiyası mövcuddur, ancaq 10 MB-dan böyük vә 100 səhifədәn çox fayllarla işlәmәk mümkün deyil. Premium versiyası isә aylıq abunә haqqı tәlәb edir.


JotForm
JotForm, PDF testlәri yaradmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmış bir onlayn servisdır. Bu servis ilә PDF testlәri sıfırdan yarada, hazır şablonlardan istifadə edə, interaktiv vә dinamik elementlər əlavə edə bilәrsiniz. Hәmçinin, bu servis ilә PDF testlәri doldurmaq vә göndərmək üçün link yarada, e-poçt vә SMS vasitəsilə paylaşa bilәrsiniz. JotForm-un pulsuz versiyası mövcuddur, ancaq hər ayda 5 faylla məhdudlaşdırılır. Professional versiyası isә aylıq abunә haqqı tәlәb edir.


PDF Testlәr Necә İstifadə Edilir?
PDF testlәri istifadə etmək üçün müxtәlif proqramlar vә brauzerlәr mövcuddur. Bu bölümdə, Ən məşhur və istifadəçi dostu olanlarından bəziləri təqdim edilir.


PDF Testlәri Açmaq Üçün Proqramlar vǝ Brauzerlǝr
Bu kateqoriyada, PDF testlǝri açmaq üçün kompüterinizdǝ yüklü olması lazım olan proqramlar vǝ brauzerlǝrdǝn bǝhs edilir. Bu proqramlar vǝ brauzerlǝr, PDF fayllarını oxumaq, doldurmaq vǝ imzalamaq kimi funksiyaları tamin edir.


Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC, Adobe tǝrǝfindǝn hazırlanmış pulsuz bir proqramdır. Bu proqram ilǝ PDF testlǝri aça, oxuya, doldura, imzalaya vǝ şərh yaz Adobe Acrobat Reader DC, Adobe tǝrǝfindǝn hazırlanmış pulsuz bir proqramdır. Bu proqram ilǝ PDF testlǝri aça, oxuya, doldura, imzalaya vǝ şərh yaza bilǝrsiniz. Həmçinin, bu proqram ilǝ PDF fayllarını digər formatlara çevirə vǝ digər formatlardan PDF faylları yarada bilǝrsiniz. Adobe Acrobat Reader DC-ni kompüterinizə yükləmək üçün linkindən istifadə edə bilǝrsiniz.


Google Chrome
Google Chrome, Google tǝrǝfindǝn tǝqdim edilǝn Ən məşhur və sürətli brauzerlǝrdən biridir. Bu brauzer ilǝ PDF testlǝri aça, oxuya, doldura, imzalaya vǝ şərh yaza bilǝrsiniz. Həmçinin, bu brauzer ilǝ PDF fayllarını yükləyə vǝ print edə bilǝrsiniz. Google Chrome-u kompüterinizə yükləmək üçün linkindən istifadə edə bilǝrsiniz.


Mozilla Firefox
Mozilla Firefox, Mozilla tǝrǝfindǝn hazırlanmış digər bir məşhur və sürətli brauzerdir. Bu brauzer ilǝ PDF testlǝri aça, oxuya, doldura, imzalaya vǝ şərh yaza bilǝrsiniz. Hәmçinin, bu brauzer ilә PDF fayllarını yüklәyә vә print edә bilәrsiniz. Mozilla Firefox-u kompüterinizә yüklәmәk üçün linkindәn istifadә edә bilәrsiniz.


PDF Testlәri Doldurmaq vә Göndәrmәk Üçün Seçimlәr
Bu kateqoriyada, PDF testlәri doldurmaq vә göndәrmәk üçün müxtәlif seçimlәrdәn bәhs edilir. Bu seçimlәr, PDF testlәrinin növünә vә xarakterinә görә dәyişiklik gös


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Angi Silverston
 • Muzzi Crack
  Muzzi Crack
 • Macwin Hub
  Macwin Hub
 • Crack deck
  Crack deck
 • Crackps Store
  Crackps Store
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page